Начало

Счетоводни услуги, Администриране на трудово-правните отношения и обработка на възнаграждения, Осчетоводяване на Евро програми, Административни услуги, Публикуване на Годишни отчети

За Нас

Ви Пи Ей консулт

Нашата професионална основа се дължи на таланта и креативността на специалистите, работещи в екипа ни. Ние знаем, че хората, работещи във Ви Пи Ей консулт, са най-ценният капитал, и инвестираме в тяхното обучение и развитие, подкрепяме идеите им, обективно възнаграждаваме усилията им и се радваме на успехите. Разполагаме с необходимия специализиран Финансово-Счетоводен и ТРЗ софтуер, както и с екип от специалисти с квалификация и опит, които могат да отговорят адекватно на всекидневните предизвикателства, свързани с динамичното развитие на икономиката.

EU

Услуги

Счетоводни Услуги

 • Изготвяне на индивидуален сметкоплан и счетоводна политика, съответстваща на вида на извършваната дейност на фирмата;
 • Оперативно водене и приключване на счетоводната отчетност
 • Осчетоводяване на първични и съставяне на вторични счетоводни документи
 • Водене на материални запаси и използване на складова програма
 • Изготвяне и подаване по електронен път на декларации по Закона за Данък добавена стойност и VIES декларации, Интрастат декларации
 • Съставяне на амортизационен план за дълготрайните активи
 • Обработка на данните със счетоводен продукт, с възможност за обмяна на информация по електронен път
 • Регулярно предоставяне на отчети, полезни справки, данни за ръководството
 • Изготвяне на междинни финансови отчети
 • Счетоводно консултиране

Администриране на трудово-правните отношения и обработка на възнаграждения

 • Изготвяне на трудови договори, длъжностни характеристики,граждански договори и договори за управление и контрол, декларации за самоосигуряващи лица
 • Изготвяне и подаване на уведомления за сключените договори в НАП
 • Поддържане на трудови досиета на работници и служители
 • Изготвяне на разчетно-платежни ведомости
 • Обработка на болнични листове и подаване в НОИ
 • Предоставяне на информация за осигурените лица в НАП – декларация Образец 1 и 6
 • Изготвяне на графици, присъствени форми и служебни бележки, свързани с назначените лица
 • Консултиране за избор на оптимални варианти във връзка с отчитането на разходите за персонала
 • Съдействие за спазване на изискванията по Закона за безопасни условия на труд

Контакт

e-mail: office@vpaconsult.com